từ thiện

NHỮNG VIỆC TỪ THIỆN CHÚNG TÔI ĐÃ LÀM ĐƯỢC

1) Tài trợ giếng nước cho người nghèo

2) Cúng dường thực phẩm cho người nghèo

3) Cúng dường tài lợi cho người nghèo