đơn vị tổ chức

Team từ thiện kết hợp hành hương theo dấu chân bụt

Mục đích thành lập

Đưa người Phật tử hành hương sang đất Phật, kết hợp với các hoạt động từ thiện, cúng dường bá tánh.