KIẾN thức bổ sung

Từ Svaha ( Tát Bà Ha ) : là tên của vợ Thần Lửa, tương truyền rằng trên thân của bà gồm đủ 4 bộ Kinh Vệ Đà, sáu cánh tay là sáu nhánh Vệ Đà . Lễ hoả tế phải đọc tên của bà thì thần linh mới nhận được vật phẩm cúng tế. Về sau thường lấy đó làm từ cuối của một thần chú.

Công chúa Da Du Đà La: Kinh điển Phật giáo có ghi chép ,trong kiếp trước từng cúng dường cho Đức Phật Nhiên Đăng 5 đoá hoa sen, nhờ phước lành cho nên kiếp này mới được làm vợ của chàng.

Tỳ kheo gọi là Bhikkhu, Tên gọi này đối với người xuất gia có 3 nghĩa:
+ Nghĩa 1: Xin ăn để nuôi mạng sống làm phương tiện tu hành và đạo giải thoát cho
chuang sanh
+ Nghĩa 2: Phá trừ hết các nghiệp cũ và không tạo nghiệp mới
+ Nghĩa 3: Làm cho Ma quỷ sợ ( ma quỷ sợ vì mất uy danh chứ không phải tỳ kheo
đánh phá )

Danh xưng này nguồn gốc từ một loại cỏ tên là Bhikku mọc ở dãy núi tuyết Himalaya . Loại cỏ này thơm cả thân và lá lúc còn non xanh cho đến khi già úa vẫn còn thơm. Mùi thơm dễ chịu không gay gắt. Thân của nó không bị hao mòn bởi Tuyết mà trái lại còn nảy nở tràn lan suốt 4 mùa tuyết phủ. Ngày nay vẫn còn loại cỏ ấy